Эд хөрөнгийн даатгалБид Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй дотоодын болон олон улсын корпорациудад, тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэх эд хөрөнгийн эрсдэлийн даатгалыг санал болгодог. Байгууллага, компаниудын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалахад зориулсан даатгалын гэрээ хэлэлцээр хийхэд бид тусална.

• Бүх төрлийн эд хөрөнгийн даатгал
• Машин механизмын эрсдэлийн даатгал
• Бизнесийн үйл ажиллагаа зогссоноос үүдэх хохиролын даатгал
• Капиталын хохирлын даатгал
• Гологдол бүтээгдэхүүний эрсдэлийн даатгал