Амьдралын даатгал



Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ, онцлогт хамгийн сайн тохирсон амьдралын даатгал авахад туслах зорилгоор үндэсний болон олон улсын амьдралын даатгалын компаниудтай хамтран ажилладаг. Бид хамтран ажиллах даатгалын компаниудаа сонгохдоо үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдэд хамгийн сайн даатгалын нөхцөлийг бүрдүүлж чадах компаниудыг сонгон ажилладаг.