Барилга дэд бүтэцБид барилга угсралт, дэд бүтцийн салбарын дэлхийд тэргүүлэх даатгалын зуучлагч компаниудтай хамтран ажилладаг. Манай компанид барилга байгууламж, дэд бүтцийн салбарын даатгалаар мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн баг ажилладаг бөгөөд бид байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн менежментийг зөв удирдан чиглүүлэхэд туслалцаа үзүүлж, төслийн даатгал, барьцаалсан хөрөнгийн даатгал, хувь хүний санхүүгийн эрсдэл, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа буюу РРР, олон улсын төсөл, дэд бүтэц болон эрчим хүчний төсөл, барилгын салбарт гарч болзошгүй эрсдэл зэргийг хамарсан үйлчилгээ үзүүлж, баталгаат нөхөн төлбөр олгоход туслалцаа үзүүлдэг.

Манай бүтээгдэхүүнүүд:

• Барьцааны даатгал
• Барилга/Бүтээн байгуулалтын эрсдэлийн даатгал
• Ажлын бүтээмж алдагдлын даатгал
• Мэргэжлийн хариуцлагаас үүдэн гарах хохирлын даатгал
• Ачаа тээвэрлэлтийн даатгал
• Гуравдагч этгээдийн хариуцлагын даатгал зэрэг болно.